دنیا و ما فیها در چه خیالند

شاید به این فکر می کنن که ما در چه خیالیم

فکر می کنین الان خدا داره به چی فکر می کنه

شاید اونم به این فکر میکنه که ما به چی فکر می کنیم .خودت چی فکر می کنی؟به نظرت ما به همون چیزی فکر می کنیم که همه  فکر می کنن.اصلا ً شما تا به الان فکر کردین .فکر کردین که مثلا ًچرا پشه ها منتظر نمی شن که ما بخوابیم ،بعد بیان خونِمون رو بمکن؟چرا وقتی تازه که داری به خواب می ری هی صدای وز وز میاد دم گوشت؟رو اعصابت راه میره نه خودش چیزی عایدش میشه نه میزاره شما خوابتو بکنی.یا شده فکر کنی چرا اینقدر پولای پاره پوره تو بازار هست و تا یه هزاری به راننده تاکسی می دی باقیش رو از هر چی پول پوسیده و  کپک زده و چون دل حافظ شرحه شرحه بهت می ده و این که چه جوری میشه این پولها رو نو کرد؟شده تا الان به این فکر کنی که اگه یه روز روی یه ساختمون شیش طبقه وایسادی و یهوئی ساختمون آتیش می گیره و شما دو راه بیشتر نداری ،یا اینکه تو آتیش بسوزی یا اینکه از طبقه ششم خودتو بندازی پایین سقط شی!؟ها! شده به اینا فکر کنی؟ تا الان به این فکر کردین که آدما چرا دو تا گوش دارن و یه دهن در حالی که آدما دلشون نمی خواد که صدای کسی رو بشنوند ولی اصرار عجیبی دارن که همه صداشون رو بشنوند پس بهتر نبود که خدا فقط یه گوش اون هم برای مواقع اضطراری می ذاشت ،عوضش چهار تا دهن در چهار طرف ،اون وقت دو چیز حتما ً اختراع نمی شد یکی گوشی صدا گیر ویکی دیگه بلندگو و شاید به جای اونها چیزای بهتری اختراع می شدمثلا ً تفنگ پشه کش که وقتی شلیک می کنی تیرش به سمت حرارت پشه می ره.البته این دستگاه ریسکش زیاده چون ممکنه بلافاصله بعد از شلیک،پشه جهتش رو عوض کنه و مثلا ً هوس کنه که بیاد رو بینیتون!! تا الان به این فکر کردی که اگه سگ دنبالت کنه چی کار می کنی نگو که می دویی چون اون سریعتر از تو می دوئه و نگو می ایستی چون اون یک سگ گرگیه و هیچ وقت ازت نمی ترسه و تو تنها یه راه داری و اون هم اینکه مثل بعضی کارمندا ی در شرف اخراج که برای حفظ آبرو رسما ً استعفا می دن شما هم سر جاتون وایسید و دو تا دستون رو بیارید جلو و مثل یک قهرمان به آقا سگه بگید بیا منو بخور بیا منو بخور!!!