در ابتدا از خواهران مکرمه و محترمه عذر خواهی می کنم اما پسرها و دخترها چه جوری از عابربانک پول می گیرند؟ اگر فکر می کنید روشهای آنها برای انجام این کار یکسان است بهتر است ادامه مطلب را بخوانید ، شاید نظرتان عوض شد

پسر ها:

1-      با ماشین به بانک می روند،اتومبیل را پارک کرده و پس از خارج شدن ا ز آن ، خودشان را به دستگاه عابربانک می رسانند .

2-      کارت را داخل دستگاه می گذارند .

3-      رمز و مبلغ درخواستی را وارد می کنند .

4-      پول و کارت را درمی آورند و می روند.

دخترها :

1-      با ماشین به بانک می روند.

2-      در پارک کردن ماشین مشکل پیدا می کنند.

3-      در نهایت ماشین را پارک می کنند.

4-      بعد از خاموش کردن ماشین ابتدا در آینه خودشان را برانداز می کنند.

5-      عطر می زنند.

6-      داخل کیفشان را برای پیدا کردن کارت عابربانک زیر و رو می کنند.

7-      سرانجام کارت را پیدا کرده آن را داخل دستگاه می گذارند ولی کارت توسط دستگاه پذیرفته نمی شود.

8-      کارت تلفن را داخل کیف می گذارند .

9-      دنبال کارت عابر بانک می گردند.

10-    بعد از پیدا کردن آن را وارد دستگاه می کنند .

11-   دوباره داخل کیفشان را برای پیدا کردن کاغذی که کد رمز بر روی آن نوشته شده ، زیر و رو می کنند.

12-   کد رمز را وارد می کنند.

13-   دو دقیقه قسمت راهنمای دستگاه را می خوانند .

14-   فرمان انصراف به دستگاه می دهند.

15-   دوباره کد رمز را وارد می کنند.

16-   بالاخره موفق می شوند .

17-   مبلغ در خواستی را وارد می کنند.

18-   دستگاه پیام خطا می دهد.

19-   دوباره مبلغ در خواستی را وارد می کنند.

20-    دستگاه باز پیام خطا می دهد.

21-   سرانجام بعد از پنج بار امتحان ، موفق می شوند عدد مورد نظرشان را با صفرهای صحیح وارد کنند.

22-   پول را برمیدارند و به ماشین بر می گردند .

23-   خودشان را در آینه نگاه می کنند.

24-   برای یافتن سوییچ محتویات کیف را روی صندلی خالی می کنند.

25-   استارت میزنند.

26-   پنجاه متر جلوتر می روند.

27-   ماشین را نگه می دارند .

28-   دوباره به بانک برمی گردند.

29-   کارتشان را از دستگاه عابر بانک برمیدارند.

30-   سوار ماشین می شوند.

31-   کارت را روی صندلی کنار راننده پرت می کنند .

32-   خیابان را اشتباه می کنند.

33-  برمی گردند.

34-  مسیر درست را پیدا می کنند.

35-  پنج کیلومتر جلو میروند.

36-  ترمز دستی را آزاد میکنند.

بر گرفته از دوهفته نامه گل آقا