از اون بالا وقتی داشت زمینو نگا میکرد یادش اومد اون روزای سخت!!!

یکی از ما هم پرواز کرد!


بابک همیشه پیروز باشی!