یه روزی یه ژاپنی به یکی از دوستان ما گفت : یک ایرانی به تنهایی یک جهانه وقتی دوتا باشن میشن نصف جهان و موقعی سه تان دیگه هیچی نیستن.ببینم چند نفر معنی این جمله رو میفهمند . به همون اندازه من امیدوار خواهم بود که این جمله صحت نداشته باشه!