رنگین کمان به کمانی میگن که پر از رنگای جور واجور باشه .

یک روز زیبا به روزی میگن که وقتی میری سر کار سوار بر تاکسی از خیابونی رد میشی که منتهی به همچین کمانی میشه

رمانتیک اینکه جاده زندگی آدم منتهی به رنگین کمانی از آرزوها باشه آرزوهایی از همه رنگ .

رنگین کمانی از امید .امید به زندگی امید به کار به خانواده به مردم به همسایه به دولت ..چی نه به دولت نمیشه امیدی داشت!

شرمنده از اینکه از سوژه ای به این زیبایی با همچین کیفیت کمی عکس گرفتم .شما دعا کنید دیجیتال بگیرم!!