سر جلسه امتحان نشستم و برگه سوالات رو گرفتم دستم .طبق عادت همیشگیم شورع کردم به خوندن روزنامه وار همه سوالات . با کمال تعجب دیدم که نصفی از سوالارو خوب بلدم و نصف دیگه رو اصلا نمی دونم چی هست .  امتحان کتاب باز بود . هرچی کتاب رو ورق زدم اصلا همچین موضوعی تو اون تنها فصلی که جزو امتحان بود پیدا نبود من دیگه گیج شده بودم . بیست دقیقه مونده به آخر امتحان من هم سوالایی رو که بلد بودم کامل نوشتم .کتاب رو گرفتم دستم و همین طور فصلایی که نخونده بودم رو ورق زدم با کمال تعجب دیدم مو ضوعاتی که نیمی از سوالات رو تشکیل میداد توی فصل بعدی اومده بود  تازه شروع کردم به خوندن اون فصل و یکی دو تا از سوالا رو تند تند نوشتم .

بعد امتحان دیگه روم نشد از بچه ها بپرسم که دو تا فصل جزو امتحان بود؟

هر چند می دونم پاس میشم چون میان ترمشو خوب داده بودم ولی می خواستم یه نمره الف ازش بگیرم

خواستیم این آخر عمری با خاطره خوش از دانشگاه فارق التحصیل شیم که نشد