دل رودخونه گرفته

خیلی وقته

رنگ مهتاب و ندیده

قلب رودخونه صداش دیگه نمی آد

انگاری

مرده دل آب

آسمون داد میزنه

آهای! جلبکای زشت و بی رنگ

رها کنین صورت آبو

بذارین بیافته مهتاب

توی بی رنگ دل آب