احساس باران 

می خواهد اینک تا ببارد 

سنگینی بارش که بعد از بار سنگین به دوش از سالیان 

تا کمی مطلوب گردد این هوای پر شده از گرد 

تا کمی آسان نفس تا برکشد گنجشک تنهای دل از تنهایی دوران 

آری اینک صبر جایز نیست 

باید که با احساس باران تا دل جوبار جاری شد 

بوسه بر برگ صنوبر باید زد 

چکه بر بال پرستو باید کرد 

باید از اوج هوا با حس باران بر زمین افتاد 

بر زمین خشک و ترکیده 

آری اینجا حس باران است