دیشب به خواب شیرین پرواز می کردم

بر فراز باغ خانمان

گویی آزاد و رها دستان خویش باز می کردم و به آسمانها جولان می دادم

بسیار شادمان بودم

آرزوی همیشگی ام پرواز بود

خواب هر شب روزهای کودکی ام

جاذبه زمین که مرا به خود می گرداند و من هیچ گاه از آن رها نشده ام جز در خواب

سبک بار می رفتم و آزاد و رها

و آن بالاها هوا چه مطبوعست

و طعم رهایی چقدر شیرین است