از سنگ سکوت را گرفتم

از کوه غرور و سربلندیش

از آب روانی کلامش

وز باد سفر به ناکجاآباد