*در گویش مازندرانی واژه «کِته» به معنی جوجه یا فرزند حیوان می باشد . مترادف «جوجه غاز» در این گویش می شود «غاز کته» 

غاز کته غصه نخور

هوای اینجا خیلی سرده می دونم

دلای ما پر درده می دونم

باید اونقدر بخوری

تا زودتر پر در بیاری

تا که از سرما نمیری

تا که صید گرگ نشی

می دونم اینجا علف خیلی کمه

غازکته توی همین کوچه بپر

غازکته توی همین خونه بپر

می دونم

از این کوچه اون ور ترا

اون بالاترا

علفاش سبز ترِ

آفتابش گرم ترِ

غازکته اونجا نپر

غازکته اونجا نچر

اونجا برات خط و نشون غازکته

اونجا برات تیر و کمون غازکته

داری از سرما می لرزی می دونم

نکنه یه وقت بمیری

تا بهار خیلی نمونده طاقت بیار

هوا زودی گرم میشه

یخا زودی آب میشن

علفای سبز سر از زمین در میارن

تا اون موقع زنده بمونی غازکته

امید من به بودنته غازکته

غازکته بد موقع دنیا اومدی

توی برف و سرما اینجا اومدی

اما بدون که دنیا اینجور نمی مونه غازکته

چینک تو تا ابد خالی نمی مونه غازکته

می دونم جا نداری

کاه نداری

واسه خودت لونه گرمی بسازی

می دونم گرسنه ای

شبا ترس ورت میداره

تا صدای پا میاد

نکنه گرگه بیاد

شبا از تنهایی غصت می گیره

نمی دونی با کی درد دل کنی

با صدای لرزونت میگی که خیلی سردمه

می دونم مادر نداری

نمی دونی مادرت کیه

کجاست

نمی دونی عاقبت کار چیه

غازکته بیگ بیگِ صدات بدجوری غم داره

غازکته غصه نخور

غازکته اونجا نپر

غازکته اونجا نچر

اونجا برات خط و نشون غازکته

اونجا برات تیر و کمون غازکته