رقص شتر مرغ ها در یک روز آفتابی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و یک روز بارانی