به عزیزی عرض کردم التماس دعا! 

فرمود: محتاجیم به التماس!! 

خدمت همه دوستان و آشنایان عارضیم که روز سی ام این ماه امتحان ارشد ماست خوشم نمی آید که به کسی رو بندازم ولی به نفع شماست برایم دعا کنید.  

خلاصه در طی این ده روز اگر وارد الهی بر شما نازل شد یک صبحی یا یک شبی یا یک غروبی اگر احساس کردید دارید بال در می آورید در آن لحظه ما را یاد کنید فقط و فقط برای لحظه ای .