می خوام تا جون دارم بدوم خیلی که خسته شدم راه برم وقتی که دیگه نای راه رفتن ندارم بیاستم. چون دیگه از اون بالاتر نمیرم به منظر پشت سرم که حالا تا دور دست هاش پیداست نگاه کنم و از باقی عمرم لذت ببرم