من پری ها رو دوست دارم

یک بار یکی از اونها بم یه کاسه شراب داد.

از برگ درخت خرمالو  می زد بیرون

اون شب بیشه قشنگ تر از همیشه بود.