دوست دارم 

ازم نپرس چرا 

چون برا این کار دلیلی ندارم 

چون نمی خوام دلیلی برا این کار داشته باشم 

تا بدونی اگه روزی همه دلیلای عالم از بین رفتن  

باز هم دوست دارم