علی کوچولو دیگه کوچیک نیست
خوشحال نمیشه با نمره بیست
دیپلم گرفته سربازی رفته
دنبال کاره هفته به هفته
مادرش غرض داره
ته برج دائم کم میاره
رخت میشوره بند نیندازه
غم داره بی اندازه با بد و خوی میسازه
تنها دلش می خواد علی 
باز بشه کلاس اولی
 وای وای وای
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست
دنیاش مثل اون  کوچه باریک نیست
دستاش خالیه دلش پر درده
داره دنبال چاره می گرده
هی کتاب می خونه
تو اینترنت سرگردونه
دائم فیلتر میشکونه
می خونه و می دونه
اینجا مثل زندونه
دلش می خواد جادو بشه
باز علی کوچولو بشه
 وای وای وای
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست
سر راهشه یه تابلوی ایست
یه دانشجوی ستاره داره
دست از روئیاهاش بر نمی داره
باباش تو زندونه علی با مردم تو میدونه
یه سرود و می خونه سر اومد زمستونه
پیرهنش غرق خونه
تموم میشه کار علی
تو دل یه گور جعلی
وای وای وای