وقتی که باد می زند

درختان همه به یک سو می روند

همانجا که باد می رود

درختان میوه اما همیشه سر به زیر دارند