این روزها وقتی دلم می گیره
می زنم بیرون از خونه
توی کوچه پس کوچه های بیشه زیبا
تنهای تنها
اروم که نفس میکشم
آروم که به خاطره ها فکر می کنم
آروم آروم نفس می کشم دودی که سپید
و این روزها که خیلی تنهام
که خیلی خسته
خیلی خمار
خدایا هر چی توی این بیشه می گردم نگاهی آشنا!
هرچه یک دوست
هواهم که باز داره سرد میشه
می خوام برم از اینجا
به یک جای گرم
یک جای دنج
هر جا که حالا تنهام