دره تنگ و پر درخت
لرزیدن
ارتعاش
این همان چیزی است که بابیلون در معنیdingle آورده است.
ومن در آن
حس شاعرانه یافتم
همانطور که در سطل آشغال
سطلی پر از
حقارتهای پیچیده در دستمال های کاغذی
حال معنی آن باشد برای بعد
برای هر آن وقت که تو هم با من روراست شدی
هر آن موقع که از پشت دیوار کلمات بیرون جستی
آن روز من هم به روی صفحه می آیم
همان روز فریاد می زنم
من آزاد هستم.