خیلی دلم می خواد درس بخونم و ادامه تحصیل بدم.اما واقعا نمی تونم یک جا بنشینم.باید کار کنم تا آروم بشم.

چرا باید حتما درس خوند تا دانشمند شد تا دکتری گرفت.چه خوب می شد اگر کار می کردی و دانشت بالا می رفت.

یک عمر چکش می زدی و بعد دانشمند می شدی.