دل رود خونه گرفته 

خیلی وقته 

رنگ مهتابو ندیده 

قلب رودخونه صداش دیگه نمی آد  

انگاری مرده دل آب 

آسمون داد می زنه 

آهای!......جلبکای زشت و  بی رنگ! 

رها کنین صورت آبو 

بذارین بیافته مهتاب 

توی آبیه دل آب!