ما انسانها برای چه به این دنیا آمده ایم

کسی جواب این سوال را کامل نمی داند و از هر که بپرسی جواب درستی به شما نمی دهد.

من هم نمی خواهم این سوال احمقانه از شما بپرسم

می خواهم سوال دیگری از شما بپرسم . حال که شما به این دنیا آمده اید و دانستید چه خبر است کمی ها و کاستی ها را از یک طرف دیده اید، شیرینی هایش را هم تا حدی چشیده اید به قول معروف که اگر نخورده اید نان گندم حداقل آنکه دیده اید دست مردم.

حال از شما میپرسم اگر دوباره بخواهید به این دنیا بیایید برای چه می آیید؟