اگر در من تغییری صورت نگیره،نباید انتظار داشته باشم در جامعی که  توش زندگی می کنم تغییری صورت بگیره.