روزگاری همه با هم خوش و خندان بودیم 

 

باز بر رسم زمان خنده زن ای دوست من