آب مایع حیاط است

من خودم دیدم

که گاوی داشت

 آب را می خورد