یاد من بمونه ، درسایی که از زندگی میگیرم یادم بمونه!

برای اینکه واسه هر کدوم از اون درسا بهایی دادم  و غرامتی پرداختم

شما هم سعی کنید یادتون بمونه!!!