تو ماه رمضون کارگر کم پیدا میشه رو این حساب این چند روزی که بیکار بودم مادر بنده امر فرمودند که بروم سر زمین کمک بابام و داداشم که این روزا سخت مشغول برداشت خیار یا به قول ما خیار چینی هستند.

بنده یک دایی دارم که ایشان بسیار شوخ و تیکه پران هستند و از هر موقعیتی استفاده کرده و آدم را مرد الطاف عالیه قرار می دهند و تا من را سر زمین در حال خیار چینی دیدند گفتند :ای بابا ! مهندس رو چه به خیار چینی؟! شما الان بایستی پشت میز بنشینی و به این و اون دستور بدی. اصلا کار شما این نیست جایگاه شما خیلی بالاتر از این حرفاست .این همه درس خوندی ، معادله حل کردی ، این چه کاریه؟! چیش!! پیش!! پیف!!

گفتم داعی جان هر چه باشه ، مهندسی که خیار چینی بلد باشه بهتر از مهندسیه که خیار چینی بلد نباشه و داعی جان سری به علامت تاکید تکان دادند و نگاهی به نشانه تایید کردند و دیگر دم بر نیاوردند!