رفتیم به دانشکده تا درس بخوانیم

تا علم بدانیم

فنی بشناسیم

تا هسته شکافیم

یک عمر بخواندیم کتاب و دلمان شاد

تا کی بنشینیم در محضر استاد

در محضر استاد نشستیم و همه هوش

تا که چه رسد گوش

در دل همه گفتیم که در پیش مرادیم

هی گوش بدادیم و ز کف هوش بدادیم

تا راز بدانیم

یک سال گذشت و خبر از راز نیامد

سال دگر آمد

باز هم بنشستیم به سالی دگر اما

در ذهن بسی حل نشده راز و معما

تا آنکه به آخر برسید دوره لیسانس

اما صد افسوس که در بر استاد

ما هیچ ندیدیم

جز بنز الگانس

آخر برسیدیم به این نکته که ای داد

در مملکت ما

علم و عمل و دانش استاد

رفته همه بر باد!