داشتم تو پیاده رو قدم میزدم که یهویی صحنه ریختن چکه های آب از کولر روی بنده خدایی که داشت از عابر بانک پول میگرفت توجهمو به خودش جلب کرد . کمی وایسادم دو سه نفری اومده بودن که پول بگیرن .همشون بدون استثنا شونه راستشون خیس شده بود.کمی دقت کردم که آیا به راستی چاره دیگه ای نداشتن یا نه میتونستن کولر رو یا دستگاه عابر بانک رو یه ذره جابجاش کنند؟
بله تا دلتون بخواد جا واسه این کار داشتند!
شاید دانشمندای ما سر موضوع انرژِی هسته ای سرشون خیلی شلوغه و دیگه وقت نمی کنن به این موارد کوچیک و بی اهمیت فکر کنند


باشرح!