آقا این بیشه سر که میگی کجاست؟ راستشو بگو وجود خارجی داره؟

اصلن امکان نداره یه جایی به این زیبایی هم وجود داشته باشه!حرفشم نزن . من باور نمی کنم

مگه میشه یه جایی به این زیبایی به این قشنگی هم باشه و ما خبر نداشته باشیم!
بله حاجی یه همچین جایی هم وجود داره !بترکه چشم حسود!
خلاصه اینکه داریم حالشو میبریم

بله!عجب!!!برای اینکه دلتون بیشتر آب شه میتونید از نگاه بابک به بیشه سر نگاه کنید

بعدشم بیخود از ما آدرس مادرس نخاین که ما روستاییا ساده ماده نیستیم که به شما آدرس مادرس بدیما!!!!